Uchwały W.Z./2011

Rok 2011/2012

Uchwała Nr 1/WZ/11

Uchwala się wysokość składki członkowskiej w wysokośći 100 zł. Termin wymagalności składki członkowskiej za trzy kolejne miesiące kwartału, to ostatni dzień kwartału.

Uchwała Nr 2/WZ/11

Wprowadza się zmianę do obecnie obowiązujących „Zasad powadzenia plowań ko mercyjnych oraz pobierania opłat za pozyskaną zwierzynę i zdobyte trofea”,który stanowi załącznik do Uchwały Nr 7/WZ/08. Zmiana dotyczy punktu 2 „Polowanie Zbiorowe” przez dodanie zdania: Z opłat za udział w polowaniu zbiorowym w wysokości 100 zł a także z opłat za pozyskanie zwierzyny zwolnieni są goście będący członkami macierzystymi innych kół łowieckich, zaproszeni przez członków macierzystych naszego koła. Za trofea jelenia byka obowiązują gości opłaty jak przy polowaniu indywidualnym.

Uchwała Nr 3/WZ/11

Upoważnia się zarząd koła do wystąpienia o odznaczenia dla kolegów spełniających kryteria przyznawania odznaczeń: kol. Nier Czesław – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, kol. Krzywoń Janusz – Złoty Medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego.