UCHWAŁY WZ 2013/2014

Uchwała Nr 1/WZ/2014

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności zarządu koła oraz sprawozdanie z wykonania budżetu i prac gospodarczych w roku 2013/2014.

Uchwała Nr 2/WZ/2014

Udziela się absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła  za rok gospodarczy 2013/2014.

Uchwała Nr 3/WZ/2014

Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej i udziela sie absolutorium jej członkom za rok gospodarczy 2013/2014.

Uchwała Nr 4/WZ/2014

Zatwierdza się plan działalności i budżet koła przewidziany na rok gospodarczy 2014/2015.

Uchwała Nr 5/WZ/2014

Upoważnia się zarząd do wystąpienia o nadanie odznaczeń przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich kołu i członkom koła zgodnie z przedstawioną listą.

Uchwała Nr 6/WZ/2014

Upoważnia się zarząd koła do zakupu i zasiedlenia dorosłymi bażantami łowiska  w roku gospodarczym 2014/2015.

Uchwała Nr 7/WZ/2014

Tusza pozyskanej zwierzyny stanowi własność koła, może być jednak odsprzedana członkowi koła jeżeli nie jest to sprzeczne  z interesem koła. Trofea zwierzyny płowej wycenione na 2 punkty czerwone stają się własnością koła i zarząd zdecyduje o ich losie. Pozostałe trofea zostają własnością myśliwego.

Uchwała Nr 8/WZ/2014

Odrzuca się projekt uchwały dopuszczajacej odstrzał indywidualny na bażanty koguty.

Uchwała Nr 9/WZ/2014

Odrzuca się projekt uchwały dopuszczającej wykonywanie polowania indywidualnego w lesie od 15 sierpnia oraz w dniach poprzedzających polowania zbiorowe.

Uchwała Nr 10/WZ/2014

Odrzuca się projekt uchwały o zastosowaniu aktualnych cen skupu za tusze zwierzyny pobrane na użytek własny przez członków koła. Obowiązuje dotychczasowa uchwała dotycząca cen za tusze pobrane na użytek własny.

Uchwała Nr 11/WZ/2014

Odrzuca się projekt uchwały zezwalającej na zakładanie własnych nęcisk dla dzików w okresie zimowym. Zarząd koła podejmie decyzję o lokalizacji dwóch nęcisk na terenie obwodu.

Uchwała Nr 12/WZ/2014

Odrzuca się uchwałę dopuszczajacą polowanie na kaczki od 15 sierpnia na stawach położonych w lesie. Zgłoszone wnioski dotyczące polowań zbiorowych na kaczki zostaną uwzględnione w kalendarzu polowań.

Uchwała Nr 13/WZ/2014

Zwiększa się ilość punktów ważenia pozyskanej zwierzyny pobieranej na użytek własny o punkt skupu w Koszęcinie.

Uchwała Nr 14/WZ/2014

Każdy członek koła może zaprosić na polowanie zbiorowe gościa raz w sezonie polowań bezpłatnie. Każdy kolejny gość uiszcza opłatę w wysokości ustalonej przez zarząd. Ustala się że w polowaniu zbiorowym może brać udział maksymalnie 5 gości. Gości zgłaszamy najpóźniej 1 dzień przed polowaniem zbiorowym.

Uchwała Nr 15/WZ/2014

Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd do dofinansowania munduru myśliwskiego w kwocie 200 zł.

Uchwała Nr 16/WZ/2014

Ustala się limit 40 godzin gospodarczych do przepracowania na rzecz koła z możliwością ich zamiany na kwotę pieniężną w przeliczeniu 10 zł za godzinę.