Uchwały 2012

Rok 2012/2013                                                                                                                    Uchwała Nr 1/WZ/12

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kole zostaje obniżona o 20% czyli będzie wynosić 80 zł/m-c.

Uchwała Nr 2/WZ/12

Koło będzie pokrywać koszty polowań zbiorowych.

Uchwała Nr 3/WZ/12

Myśliwy zabierający tuszę pozyskanej zwierzyny na użytek własny płaci kwotę wg ceny klasy I jaka obowiązuje w punkcie skupu w dniu pozyskania , pomnożoną przez ilość kg ale nie mniej niż: za tuszę dzika-3 zł/kg, za tuszę sarny-14 zł/kg, za tuszę jelenia-7 zł/kg. Opłaty za pobrane tuszki ptactwa wynoszą 5 zł/szt.

Uchwała Nr 4/WZ/12

Ustala się wartość obecności na przepędzaniu kukurydzy i innych upraw na kwotę 15 zł x 4 h = 60 zł za każdą akcję. W przypadku nieobecności (dopuszcza się zastępstwo) w/w kwotą zostanie obciążone konto myśliwego w kole.

Uchwała Nr 5/WZ/12

W sezonie 2012/13 koło zakupi bażanty celem zasilenia łowiska. Przeznacza się na ten cel z kasy koła kwotę 5 000 zł. Ptaki winny pochodzić z tzw. dzikiej hodowli. Kolegów odpowiedzialnych za sprawy hodowlane i ochronę wyznaczy zarząd koła.

Uchwała Nr 6/WZ/12

Upoważnia się zarząd koła do wystąpienia o odznaczenia łowieckie dla kolegów:
Mik Stanisław – brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
Gorol Piotr – Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego – medal srebrny
Mąkos Mateusz – Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego – medal srebrny

Uchwała Nr 7/WZ/12

Walne Zgromadzenie przyznaje tytuł „Honorowego Członka Koła Łowieckiego Nr 9 KNIEJA w Katowicach” koledze Arkadiuszowi Gorolowi.

Uchwała Nr 8/WZ/12

Ustala się zasady przyznawania „Upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego” na odstrzał samców zwierzyny płowej. Upoważnienia będą w pierwszej kolejności przyznawane kolegom, którzy nie pozyskali rogaczy (dot. odstrzałów rogaczy) i jeleni byków (dot. odstrzału byków) w poprzednim sezonie. Pozostałym kolegom upoważnienie w omawianych przypadkach w sytuacji nie wykonania planu odstrzału wydane będzie w terminie: sarna rogacz od 01. VIII. i jeleń byk od 10.IX.

Uchwała Nr 9/WZ/12

Wprowadza się  zmiany w obowiązujących „Zasadach wykonywania polowań indywidualnych zatwierdzonych Uchwałą Nr 7/WZ/06 z dnia 29.04.2006 r.         Szczegóły zmian zostały przekazane wszystkim zainteresowanym drogą pocztową.

 

Uchwały 2012/2013

Uchwała Nr 1/WZ/2013

Zatwierdza się sprawozdania z działalności zarządu koła oraz sprawozdania z wykonania budżetu i prac gospodarczych w roku 2012/2013

Uchwała Nr 2/WZ/2013

Udziela się absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła za rok gospodarczy 2012/2013 tj. prezesowi, łowczemu, z-cy łowczego, sekretarzowi i skarbnikowi.

Uchwała Nr 3/WZ/2013

Zatwierdza się plan działalności i budżet koła przewidziany na rok gospodarczy 2013/2014.

Uchwała Nr 4/WZ/2013

Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej i udziela się absolutorium jej członkom za rok gospodarczy 2012/2013

Uchwała Nr 5/WZ/2013

Zmienia się adres siedziby Koła Łowieckiego Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach. Dotychczasowy adres: Koło Łowieckie Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach                                     ul. Mroźna 12, 40-318 Katowice zostaje zmieniony na: Koło Łowieckie Nr 9 w Katowicach ul. Zwycięstwa 2, 41-103 Siemianowice Śląskie.

Uchwała Nr 6/WZ/2013

Zatwierdza się sposób wykorzystania gruntu o powierzchni 5,46 ha, wydzierżawionego umową nr 1/ dzierżawa gr. rol./2012 z 22 sierpnia 2012 r. z Nadleśnictwem Koszęcin i usytuowanego w Leśnictwie Dyrdy, wyłącznie na prowadzenie działalności rolniczej w szczególności w zakresie produkcji roślinnej oraz korzystania z użytków zielonych. Przychody uzyskane z działalności rolniczej zostaną przeznaczone na poprawę warun-ków bytowania zwierzyny grubej.

Uchwała Nr 7/WZ/2013

Zatwierdza się sposób wykorzystania stawu rybnego (staw bartowski) o powierzchni 3,66 ha, wydzierżawionego umową nr 5/dzierżawa stawu/2012 z 22 sierpnia 2012 r. z Nadleśnictwem Koszęcin i usytuowanego w Leśnictwie Dyrdy, wyłącznie do celów hodowli ryb oraz jako ostoję dla dzikiego ptactwa łownego.

Uchwała Nr 8/WZ/2013

Powołuje się skład pocztu sztandarowego Koła Łowieckiego Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach w składzie: Eugeniusz Bałaga, Gorol Piotr, Mieszczak Marcin, Mąkos Mateusz i Wójcik Paweł. W związku z powyższym traci moc uchwała walnego zgromadzenia z 10 maja 2003 roku.

Uchwała Nr 9/WZ/2013

Zobowiązuje sie zarząd koła do zakupu w sezonie 2013/2014 dorosłych bazantów w ilości 100 szt. z hodowli prowadzonej „na dziko” do wsiedlenia wiosną 2014 r. Przy zakupie zachować proporcję 1 kogut na 4 kury.

Uchwała Nr 10/WZ/2013

Wszyscy członkowie, którzy dokonają w roku gospodarczym 2013/2014 odstrzału drapieżnika na terenie naszego obwodu łowieckiego i przedstawią łowczemu dowód pozyskania, otrzymaja premię w wysokości 20 zł za każda strzeloną sztukę. Jednocześnie pozostali członkowie są zobowiązani do wpłacenia na rzecz koła kwoty      1 zł (jeden złoty) za każdego drapieżnika, którego dowód pozyskania został zaakceptowany przez łowczego.

Uchwała Nr 11/WZ/2013

Zatwierdza się „Plan prac gospodarczych na rok 2013/2014”.

Uchwała Nr 12/WZ/2013

Przeznacza się kwotę 500 zł (pięćset złotych) jako zwrot kosztów podróży służbowych zarządu koła.

 

Krzywoń Roman

 

Krzywoń Roman

Honorowy Członek Koła od 1984 roku

 

 

 

Bromboszcz Stefan

 

Bromboszcz Stefan

Honorowy Członek Koła od 1987 roku

 

 

 

 

Kiełb Szczepan

 

Kiełb Szczepan

Honorowy Członek Koła od 1987 roku

 

 

 

Kołecki Stanisław

 

Kołecki Stanisław

Honorowy Członek Koła od 2001 roku

 

 

 

 

Wiszniowski Oktawian 2009

 

Wiszniowski Oktawian

Honorowy Członek Koła od 2006 roku

 

 

 

Gorol Arkadiusz

 

Gorol Arkadiusz

Honorowy Członek Koła od 2012 roku

Polowanie zbiorowe 05.01.2013

Zarząd koła informuje kolegów, że polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą i drapieżniki, zaplanowane na  05 stycznia 2013  r. zostało odwołane z uwagi na brak zgłoszeń chętnych do udziału w nim u  prowadzącego polowanie.