Uchwały W.Z. 2015

Uchwała Nr 1/WZ/2015

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Koła oraz sprawozdania z wykonania budżetu i prac gospodarczych w roku 2014/2015.

Uchwała Nr 2/WZ/2015

Udziela się absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła za rok gospodarczy 2014/2015: prezesowi, łowczemu, z-cy łowczego, sekretarzowi i skarbnikowi.

Uchwała Nr 3/WZ/2015

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udziela się absolutorium jej członkom za działalność w roku gospodarczym 2014/2015.

Uchwała Nr 4/WZ/2015

Zatwierdza się plan działalności i budżet koła przewidziany na rok gospodarczy 2014/2015.

Uchwała Nr 5/WZ/2015

Walne Zgromadzenie zatwierdza 6-cio osobowy skład zarządu koła w skład którego wchodzi: prezes, łowczy, z-ca łowczego, sekretarz, skarbnik i członek zarządu.

Uchwała Nr 6/WZ/2015

Upoważnia się Zarząd Koła do zakupu i zasiedlenia dorosłymi bażantami i zającami łowiska w roku gospodarczym 2014/2015.

Uchwała Nr 7/WZ/2015

Zatwierdza się sposób wykorzystania stawu rybnego (staw Dolomity) o powierzchni  1,5191ha wydzierżawionego umową nr 3/dzierżawa stawu/2014 z 16 czerwca 2014 r.   z Nadleśnictwem Koszęcin z siedzibą w Koszęcinie i usytuowanego w Leśnictwie Dyrdy, wyłącznie jako ostoję dla dzikiego ptactwa oraz rekreacji.

Uchwała Nr 8/WZ/2015

Podnosi się składkę miesięczną na rzecz koła o 5 złotych do kwoty 85 zł miesięcznie. Dodatkowa kwota będzie przeznaczona na posiłek dla myśliwych i naganki na polowaniach zbiorowych.

Uchwała Nr 9/2015

Członkowie koła, którzy w sezonie łowieckim od 01.04.2015 do 31.03.2016 odstrzelą największą ilość drapieżników otrzymają premię pieniężną kolejno 500 zł, 300 zł i 200 zł w zależności od ilości pozyskanych drapieżników. Sztukę uważa się za odstrzeloną w momencie przedstawienia dowodu pozyskania łowczemu lub zastępcy łowczego.

Uchwała Nr 10/WZ/2015

Uchyla się uchwałę Nr 8/WZ/2012 dotyczącą zasad przyznawania „Upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego” na  odstrzał samców zwierzyny płowej.

Uchwała Nr 11/WZ/2015

Upoważnia się Zarząd Koła do remontu i przebudowy podwody myśliwskiej.

Uchwała Nr 12/WZ/2015

Upoważnia się Zarząd Koła do wybudowania i zagospodarowania gawry zlokalizowanej przy stawie Dolomity.

Uchwała Nr 13/WZ/2015

Upoważnia się Zarząd do zakupu dwóch kamer „fotopułapek” do zamontowania w miej-scach gdzie stwierdza się nasilenie występowania kłusownictwa. Decyzję o lokalizacji podejmie Zarząd Koła. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do zakupu wagi sprężyno-wej do ważenia tusz zabieranych na użytek własny z lokalizacją u strażnika łowieckiego.

Uchwała Nr 14/WZ/2015

Walne Zgromadzenie zatwierdza ” Plan prac gospodarczych na rok 2015/2016″. Zobowiązuje się kolegów do podjęcia decyzji dotyczącej sposobu wykonania czynności gospodarczych do dnia 31.05.2015 roku, a koledzy którzy zdecydują się wykonać prace osobiście muszą to zrobić do 31.08.2015r. 

Uchwała Nr 15/WZ/2015

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zagospodarowania tusz zwierzyny na potrzeby własne.

Uchwała Nr 16/WZ/2015

W przypadku pobrania tuszy na użytek własny, myśliwy bezpośrednio po dokonaniu odstrzału powiadamia łowczego koła z którym uzgadnia miejsce komisyjnego ważenia tuszy. Zarząd koła wyznacza dwa miejsca ważenia tuszy: – u łowczego kol. Czesława Niera i u strażnika kol. Andrzeja Marchefki. Tym samym wszystkie wcześniejsze uchwały w tym temacie tracą ważność.

Uchwała Nr 17/WZ/2015

Walne Zgromadzenie zatwierdza umowę dzierżawy pola Pani Anny Filipczyk, położo-nego w obrębie 0003 Ligota Woźnicka, nr działki 538 o powierzchni 1,2953 ha.

Uchwała Nr 18/WZA/2015

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do wykonania prac adaptacyjnych pomie-szczenia (jednego pokoju) w domu mieszkalnym kol. Andrzeja Marchefki, które to pomieszczenie będzie przeznaczone na archiwum koła.

Uchwała Nr 19/WZ/2015

Walne Zgromadzenie zwalnia w roku gospodarczym 2015/2016  z całej składki człon-kowskiej do koła kol. Andrzeja Marchefkę z uwagi na jego udział w ochronie upraw rol-nych przed szkodami łowieckimi oraz wykonywanie obowiązków społecznego strażnika łowieckiego.

Uchwała Nr 20/WZ/2015

Walne Zgromadzenie zatwierdza sposób rozliczania kosztów szacowania szkód łowiec-kich polegający na podzieleniu przez łowczego koła kwoty przewidzianej w budżecie na rok 2015/2016 w pozycji „ryczałty samochodowe” pomiędzy kolegów biorących udział w szacowaniu szkód łowieckich. O te kwoty szacujący będą mieli zmniejszoną składkę członkowską do koła w roku gospodarczym 2015/2016.

Uchwała Nr 21/WZ/2015

Upoważnia się Zarząd Koła do wystąpienia do Kapituły Odznaczeń Łowieckich o nadanie „Srebrnego Medalu Zasługi dla Łowiectwa Śląskiego” Burmistrzowi Miasta i Gminy Woźniki Panu Alojzemu Cichowskiemu.