Komunikat Nr 2/2012/2013

L.dz. 45/12
1. W związku ze śmiercią kolegów – członków Zarządu koła:
– Arkadiusza Gorola – podłowczego
– Andrzeja Szyguły  –  sekretarza
na posiedzeniach zarządu koła 25 października 2012 r. i 13 listopada 2012 r. uzupełniono jego skład o kolegów:
– Piotra Gorola, który po wcześniejszym wyrażeniu zgody będzie pełniącym obowiązki podłowczego
– Janusza Krzywonia, który po wcześniejszym wyrażeniu zgody będzie pełniącym obowiązki sekretarza.
Jednocześnie uległ zmianie skład Komisji Rewizyjnej. Obecny jej skład:
– Wojciech Drabik – pełniący obowiązki przewodniczącego
– Stanisław Mik – członek
– Roman Hasiński – pełniący obowiązki członka
Koledzy przyjęli pełnienie powierzonych im obowiązków do najbliższego Walnego Zgromadzenia koła, na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające.
2. Uległ zmianie adres korespondencyjny koła. Obecnie aktualny adres:
Janusz Krzywoń
Koło Łowieckie Nr 9 KNIEJA
ul. Kolibrów 4a/3
40-534 Katowice
3. Wysokość składki członkowskiej i ubezpieczenia myśliwych na rok 2013 wynosi:
– składka normalna –  315 zł    (282 zł + 33 zł ubezpieczenie)
– składka ulgowa – 174 zł   ( 141 zł + 33 zł ubezpieczenie)
Należną składkę do PZŁ wraz z zaległościami do koła należy bezwzględnie uregulować do końca listopada b.r.
4. W załączeniu przekazujemy kolegom zakres kompetencji członków zarządu Koła Łowieckiego Nr 9 Knieja w Katowicach zgodny z statutem PZŁ.
Darz Bór
Za Zarząd

 

KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA ŁOWIECKIEGO
KNIEJA NR.09 KATOWICACH
Zgodnie z paragrafem Nr. 65 Statutu P.Z.Ł. Został opracowany szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członków zarządu koła.
1. Prezes zarządu koła
   • Kieruję bieżącą działalnością koła,reprezentuje koło na zewnątrz, kieruje pracą zarządu koła oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy,
    także dokonuje czynności z zakresu prawa pracy. Opracowuje szczegółowe zakresy działania dla poszczególnych członków zarządu.
   • Koordynuje na bieżąco pracę członków koła,zapoznaje się z korespondencją przychodzącą,ustala treść ewentualnej odpowiedzi.
   • Współdziała przy przygotowaniu materiałów na walne zgromadzenie koła, w zakresie
    sprawozdawczym jak i propozycji na następny rok gospodarczy, projektu uchwal oraz budżetu koła.
   • Na bieżąco prowadzi konsultacje z członkami zarządu z zakresu spraw bieżących.
   • Reprezentuje koło na zewnątrz po przez udział W naradach spotkaniach i kontaktach osobistych.
   • Ustala pełnomocników do występowania w swoim imieniu.
   • Na bieżąco śledzi realizację budżetu, wpłat za tusze, terminowość opłacania składki członkowskiej.
   • Określa zakresy czynności dla zatrudnianych pracowników, dokonuje czynności z zakresu prawa pracy.
   • Zwołuje zebrania zarządu koła,ustala tematykę obrad W oparciu o propozycje pozostałych członków Zarządu Koła i potrzeb Wynikających z bieżącej działalności.
2. Łowczy koła.
   • Organizuje gospodarkę łowiecką W dzierżawionym obwodzie.
   • Organizuje polowania zbiorowe i dewizowe oraz dokumentuje i rozlicza polowania indywidualne.
   • Inicjuje propozycje zmian w ustaleniach wewnętrznych koła dotyczące wykonywania polowań zbiorowych i indywidualnych.
   • Czuwa nad przestrzeganiem przez członków koła,gości i dewizowców regulaminu polowań, a W szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich.
   • Jako Przewodniczy komisji wyceny szkód łowieckich i organizuje jej pracę.
   • Prowadzi wymaganą dokumentację zakresie wykonywania polowań indywidualnych.
    Prowadzi rozliczenie zwierzyny pozyskanej, i pobranej na Własny użytek przez myśliwego, ustala cenę za 1kg. tuszy.
   • Prowadzi kontrolę pobytu myśliwych W łowisku ze zgodnością z wpisem W Książce Kontroli Pobytu W Łowisku.
   • Opracowuje plany hodowlane i sprawozdania Łow-l i Łow-2
   • Organizuje dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym i zabezpiecza karmę
   • W miarę potrzeb organizuje wykonawstwo urządzeń łowieckich.
   • Organizuje budowę urządzeń zabezpieczających przed szkodami łowieckimi i przepędzanie upraw.
   • Dokonuje podziału kompetencji, cedując na piśmie określone stałe zadania do realizacji przez Podłowczego, oraz ma prawo zlecać Mu bieżące zadania do realizacji.
3. Skarbnik Koła.
   • Osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi rachunkowość koła.
   • Ściąga przypadaj ące na rzecz Koła i Zrzeszenia składki, opłaty za prenumeratę Łowca Polskiego.
   • Czuwa nad prawidłowym wykonaniem budżetu.
   • Prowadzi dokumentację finansowo-księgową.
   • Dokonuje wypłaty wynagrodzenia zatrudnionemu pracownikowi.
   • Dokonuje rozliczenia kosztów przejazdu samochodem kolegów biorących udział w nocnych dyżurach ochrony łowiska, szacowaniu szkód łowieckich i irmych zleconych przez Zarząd Koła.
   • Prowadzi kasę koła, współpracuje z bankiem.
   • Rozlicza kolegów z pobranych tusz zwierzyny na użytek własny.
   • Opracowuje projekt budżetu koła.
4. Sekretarz Koła.
   • Sporządza protokoły z zebrań Zarządu Koła
   • Prowadzi zbiór protokołów z walnych zebrań i Zarządu Koła.
   • Prowadzi korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-administracyjną koła.
   • Przyjmuje pod swoim adresem korespondencję Koła, w pilnych sprawach kontaktuje się z Prezesem koła.
   • Sekretarz na najbliższym zebraniu Zarządu referuje treść pism i informuje o sposobie ich załatwienia.
Instrukcja kancelaryjna.
    • a. Korespondencja przychodząca jest rejestrowana w książce podawczej i referowana przez Sekretarza na najbliższym zebraniu Zarządu.
    • b. Korespondencja wychodząca jest rejestrowana w książce podawczej. Na korespondencji wychodzącej wymagane są dwa podpisy członków Zarządu. Pisma wychodzące na zewnątrz koła są podpisywane przez Prezesa i członka Zarządu, którego treść dotyczy.
    • c. Każdorazowo po zapoznaniu się z treścią pisma Prezes lub zainteresowany członek zarządu może wyrazić zgodę na podpisanie pisma – z upoważnienia /z up./

Zarząd do wykonania poszczególnych zadań może powoływać zespoły problemowe.

Powyższe zasady zostały przyjęte na zebraniu Zarządu Koła w dniu 23 sierpnia 2012 r.
Za zgodność
Prezes Koła Oktawian Wiszniowski.