Uchwały W.Z. 2015

Uchwała Nr 1/WZ/2015

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Koła oraz sprawozdania z wykonania budżetu i prac gospodarczych w roku 2014/2015.

Uchwała Nr 2/WZ/2015

Udziela się absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła za rok gospodarczy 2014/2015: prezesowi, łowczemu, z-cy łowczego, sekretarzowi i skarbnikowi.

Uchwała Nr 3/WZ/2015

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udziela się absolutorium jej członkom za działalność w roku gospodarczym 2014/2015.

Uchwała Nr 4/WZ/2015

Zatwierdza się plan działalności i budżet koła przewidziany na rok gospodarczy 2014/2015.

Uchwała Nr 5/WZ/2015

Walne Zgromadzenie zatwierdza 6-cio osobowy skład zarządu koła w skład którego wchodzi: prezes, łowczy, z-ca łowczego, sekretarz, skarbnik i członek zarządu.

Uchwała Nr 6/WZ/2015

Upoważnia się Zarząd Koła do zakupu i zasiedlenia dorosłymi bażantami i zającami łowiska w roku gospodarczym 2014/2015.

Uchwała Nr 7/WZ/2015

Zatwierdza się sposób wykorzystania stawu rybnego (staw Dolomity) o powierzchni  1,5191ha wydzierżawionego umową nr 3/dzierżawa stawu/2014 z 16 czerwca 2014 r.   z Nadleśnictwem Koszęcin z siedzibą w Koszęcinie i usytuowanego w Leśnictwie Dyrdy, wyłącznie jako ostoję dla dzikiego ptactwa oraz rekreacji.

Uchwała Nr 8/WZ/2015

Podnosi się składkę miesięczną na rzecz koła o 5 złotych do kwoty 85 zł miesięcznie. Dodatkowa kwota będzie przeznaczona na posiłek dla myśliwych i naganki na polowaniach zbiorowych.

Uchwała Nr 9/2015

Członkowie koła, którzy w sezonie łowieckim od 01.04.2015 do 31.03.2016 odstrzelą największą ilość drapieżników otrzymają premię pieniężną kolejno 500 zł, 300 zł i 200 zł w zależności od ilości pozyskanych drapieżników. Sztukę uważa się za odstrzeloną w momencie przedstawienia dowodu pozyskania łowczemu lub zastępcy łowczego.

Uchwała Nr 10/WZ/2015

Uchyla się uchwałę Nr 8/WZ/2012 dotyczącą zasad przyznawania „Upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego” na  odstrzał samców zwierzyny płowej.

Uchwała Nr 11/WZ/2015

Upoważnia się Zarząd Koła do remontu i przebudowy podwody myśliwskiej.

Uchwała Nr 12/WZ/2015

Upoważnia się Zarząd Koła do wybudowania i zagospodarowania gawry zlokalizowanej przy stawie Dolomity.

Uchwała Nr 13/WZ/2015

Upoważnia się Zarząd do zakupu dwóch kamer „fotopułapek” do zamontowania w miej-scach gdzie stwierdza się nasilenie występowania kłusownictwa. Decyzję o lokalizacji podejmie Zarząd Koła. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do zakupu wagi sprężyno-wej do ważenia tusz zabieranych na użytek własny z lokalizacją u strażnika łowieckiego.

Uchwała Nr 14/WZ/2015

Walne Zgromadzenie zatwierdza ” Plan prac gospodarczych na rok 2015/2016″. Zobowiązuje się kolegów do podjęcia decyzji dotyczącej sposobu wykonania czynności gospodarczych do dnia 31.05.2015 roku, a koledzy którzy zdecydują się wykonać prace osobiście muszą to zrobić do 31.08.2015r. 

Uchwała Nr 15/WZ/2015

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zagospodarowania tusz zwierzyny na potrzeby własne.

Uchwała Nr 16/WZ/2015

W przypadku pobrania tuszy na użytek własny, myśliwy bezpośrednio po dokonaniu odstrzału powiadamia łowczego koła z którym uzgadnia miejsce komisyjnego ważenia tuszy. Zarząd koła wyznacza dwa miejsca ważenia tuszy: – u łowczego kol. Czesława Niera i u strażnika kol. Andrzeja Marchefki. Tym samym wszystkie wcześniejsze uchwały w tym temacie tracą ważność.

Uchwała Nr 17/WZ/2015

Walne Zgromadzenie zatwierdza umowę dzierżawy pola Pani Anny Filipczyk, położo-nego w obrębie 0003 Ligota Woźnicka, nr działki 538 o powierzchni 1,2953 ha.

Uchwała Nr 18/WZA/2015

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do wykonania prac adaptacyjnych pomie-szczenia (jednego pokoju) w domu mieszkalnym kol. Andrzeja Marchefki, które to pomieszczenie będzie przeznaczone na archiwum koła.

Uchwała Nr 19/WZ/2015

Walne Zgromadzenie zwalnia w roku gospodarczym 2015/2016  z całej składki człon-kowskiej do koła kol. Andrzeja Marchefkę z uwagi na jego udział w ochronie upraw rol-nych przed szkodami łowieckimi oraz wykonywanie obowiązków społecznego strażnika łowieckiego.

Uchwała Nr 20/WZ/2015

Walne Zgromadzenie zatwierdza sposób rozliczania kosztów szacowania szkód łowiec-kich polegający na podzieleniu przez łowczego koła kwoty przewidzianej w budżecie na rok 2015/2016 w pozycji „ryczałty samochodowe” pomiędzy kolegów biorących udział w szacowaniu szkód łowieckich. O te kwoty szacujący będą mieli zmniejszoną składkę członkowską do koła w roku gospodarczym 2015/2016.

Uchwała Nr 21/WZ/2015

Upoważnia się Zarząd Koła do wystąpienia do Kapituły Odznaczeń Łowieckich o nadanie „Srebrnego Medalu Zasługi dla Łowiectwa Śląskiego” Burmistrzowi Miasta i Gminy Woźniki Panu Alojzemu Cichowskiemu.

 

 

 

Uchwały 2012

Rok 2012/2013                                                                                                                    Uchwała Nr 1/WZ/12

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kole zostaje obniżona o 20% czyli będzie wynosić 80 zł/m-c.

Uchwała Nr 2/WZ/12

Koło będzie pokrywać koszty polowań zbiorowych.

Uchwała Nr 3/WZ/12

Myśliwy zabierający tuszę pozyskanej zwierzyny na użytek własny płaci kwotę wg ceny klasy I jaka obowiązuje w punkcie skupu w dniu pozyskania , pomnożoną przez ilość kg ale nie mniej niż: za tuszę dzika-3 zł/kg, za tuszę sarny-14 zł/kg, za tuszę jelenia-7 zł/kg. Opłaty za pobrane tuszki ptactwa wynoszą 5 zł/szt.

Uchwała Nr 4/WZ/12

Ustala się wartość obecności na przepędzaniu kukurydzy i innych upraw na kwotę 15 zł x 4 h = 60 zł za każdą akcję. W przypadku nieobecności (dopuszcza się zastępstwo) w/w kwotą zostanie obciążone konto myśliwego w kole.

Uchwała Nr 5/WZ/12

W sezonie 2012/13 koło zakupi bażanty celem zasilenia łowiska. Przeznacza się na ten cel z kasy koła kwotę 5 000 zł. Ptaki winny pochodzić z tzw. dzikiej hodowli. Kolegów odpowiedzialnych za sprawy hodowlane i ochronę wyznaczy zarząd koła.

Uchwała Nr 6/WZ/12

Upoważnia się zarząd koła do wystąpienia o odznaczenia łowieckie dla kolegów:
Mik Stanisław – brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
Gorol Piotr – Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego – medal srebrny
Mąkos Mateusz – Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego – medal srebrny

Uchwała Nr 7/WZ/12

Walne Zgromadzenie przyznaje tytuł „Honorowego Członka Koła Łowieckiego Nr 9 KNIEJA w Katowicach” koledze Arkadiuszowi Gorolowi.

Uchwała Nr 8/WZ/12

Ustala się zasady przyznawania „Upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego” na odstrzał samców zwierzyny płowej. Upoważnienia będą w pierwszej kolejności przyznawane kolegom, którzy nie pozyskali rogaczy (dot. odstrzałów rogaczy) i jeleni byków (dot. odstrzału byków) w poprzednim sezonie. Pozostałym kolegom upoważnienie w omawianych przypadkach w sytuacji nie wykonania planu odstrzału wydane będzie w terminie: sarna rogacz od 01. VIII. i jeleń byk od 10.IX.

Uchwała Nr 9/WZ/12

Wprowadza się  zmiany w obowiązujących „Zasadach wykonywania polowań indywidualnych zatwierdzonych Uchwałą Nr 7/WZ/06 z dnia 29.04.2006 r.         Szczegóły zmian zostały przekazane wszystkim zainteresowanym drogą pocztową.

 

Uchwały 2012/2013

Uchwała Nr 1/WZ/2013

Zatwierdza się sprawozdania z działalności zarządu koła oraz sprawozdania z wykonania budżetu i prac gospodarczych w roku 2012/2013

Uchwała Nr 2/WZ/2013

Udziela się absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła za rok gospodarczy 2012/2013 tj. prezesowi, łowczemu, z-cy łowczego, sekretarzowi i skarbnikowi.

Uchwała Nr 3/WZ/2013

Zatwierdza się plan działalności i budżet koła przewidziany na rok gospodarczy 2013/2014.

Uchwała Nr 4/WZ/2013

Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej i udziela się absolutorium jej członkom za rok gospodarczy 2012/2013

Uchwała Nr 5/WZ/2013

Zmienia się adres siedziby Koła Łowieckiego Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach. Dotychczasowy adres: Koło Łowieckie Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach                                     ul. Mroźna 12, 40-318 Katowice zostaje zmieniony na: Koło Łowieckie Nr 9 w Katowicach ul. Zwycięstwa 2, 41-103 Siemianowice Śląskie.

Uchwała Nr 6/WZ/2013

Zatwierdza się sposób wykorzystania gruntu o powierzchni 5,46 ha, wydzierżawionego umową nr 1/ dzierżawa gr. rol./2012 z 22 sierpnia 2012 r. z Nadleśnictwem Koszęcin i usytuowanego w Leśnictwie Dyrdy, wyłącznie na prowadzenie działalności rolniczej w szczególności w zakresie produkcji roślinnej oraz korzystania z użytków zielonych. Przychody uzyskane z działalności rolniczej zostaną przeznaczone na poprawę warun-ków bytowania zwierzyny grubej.

Uchwała Nr 7/WZ/2013

Zatwierdza się sposób wykorzystania stawu rybnego (staw bartowski) o powierzchni 3,66 ha, wydzierżawionego umową nr 5/dzierżawa stawu/2012 z 22 sierpnia 2012 r. z Nadleśnictwem Koszęcin i usytuowanego w Leśnictwie Dyrdy, wyłącznie do celów hodowli ryb oraz jako ostoję dla dzikiego ptactwa łownego.

Uchwała Nr 8/WZ/2013

Powołuje się skład pocztu sztandarowego Koła Łowieckiego Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach w składzie: Eugeniusz Bałaga, Gorol Piotr, Mieszczak Marcin, Mąkos Mateusz i Wójcik Paweł. W związku z powyższym traci moc uchwała walnego zgromadzenia z 10 maja 2003 roku.

Uchwała Nr 9/WZ/2013

Zobowiązuje sie zarząd koła do zakupu w sezonie 2013/2014 dorosłych bazantów w ilości 100 szt. z hodowli prowadzonej „na dziko” do wsiedlenia wiosną 2014 r. Przy zakupie zachować proporcję 1 kogut na 4 kury.

Uchwała Nr 10/WZ/2013

Wszyscy członkowie, którzy dokonają w roku gospodarczym 2013/2014 odstrzału drapieżnika na terenie naszego obwodu łowieckiego i przedstawią łowczemu dowód pozyskania, otrzymaja premię w wysokości 20 zł za każda strzeloną sztukę. Jednocześnie pozostali członkowie są zobowiązani do wpłacenia na rzecz koła kwoty      1 zł (jeden złoty) za każdego drapieżnika, którego dowód pozyskania został zaakceptowany przez łowczego.

Uchwała Nr 11/WZ/2013

Zatwierdza się „Plan prac gospodarczych na rok 2013/2014”.

Uchwała Nr 12/WZ/2013

Przeznacza się kwotę 500 zł (pięćset złotych) jako zwrot kosztów podróży służbowych zarządu koła.

 

UCHWAŁY WZ 2013/2014

Uchwała Nr 1/WZ/2014

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności zarządu koła oraz sprawozdanie z wykonania budżetu i prac gospodarczych w roku 2013/2014.

Uchwała Nr 2/WZ/2014

Udziela się absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła  za rok gospodarczy 2013/2014.

Uchwała Nr 3/WZ/2014

Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej i udziela sie absolutorium jej członkom za rok gospodarczy 2013/2014.

Uchwała Nr 4/WZ/2014

Zatwierdza się plan działalności i budżet koła przewidziany na rok gospodarczy 2014/2015.

Uchwała Nr 5/WZ/2014

Upoważnia się zarząd do wystąpienia o nadanie odznaczeń przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich kołu i członkom koła zgodnie z przedstawioną listą.

Uchwała Nr 6/WZ/2014

Upoważnia się zarząd koła do zakupu i zasiedlenia dorosłymi bażantami łowiska  w roku gospodarczym 2014/2015.

Uchwała Nr 7/WZ/2014

Tusza pozyskanej zwierzyny stanowi własność koła, może być jednak odsprzedana członkowi koła jeżeli nie jest to sprzeczne  z interesem koła. Trofea zwierzyny płowej wycenione na 2 punkty czerwone stają się własnością koła i zarząd zdecyduje o ich losie. Pozostałe trofea zostają własnością myśliwego.

Uchwała Nr 8/WZ/2014

Odrzuca się projekt uchwały dopuszczajacej odstrzał indywidualny na bażanty koguty.

Uchwała Nr 9/WZ/2014

Odrzuca się projekt uchwały dopuszczającej wykonywanie polowania indywidualnego w lesie od 15 sierpnia oraz w dniach poprzedzających polowania zbiorowe.

Uchwała Nr 10/WZ/2014

Odrzuca się projekt uchwały o zastosowaniu aktualnych cen skupu za tusze zwierzyny pobrane na użytek własny przez członków koła. Obowiązuje dotychczasowa uchwała dotycząca cen za tusze pobrane na użytek własny.

Uchwała Nr 11/WZ/2014

Odrzuca się projekt uchwały zezwalającej na zakładanie własnych nęcisk dla dzików w okresie zimowym. Zarząd koła podejmie decyzję o lokalizacji dwóch nęcisk na terenie obwodu.

Uchwała Nr 12/WZ/2014

Odrzuca się uchwałę dopuszczajacą polowanie na kaczki od 15 sierpnia na stawach położonych w lesie. Zgłoszone wnioski dotyczące polowań zbiorowych na kaczki zostaną uwzględnione w kalendarzu polowań.

Uchwała Nr 13/WZ/2014

Zwiększa się ilość punktów ważenia pozyskanej zwierzyny pobieranej na użytek własny o punkt skupu w Koszęcinie.

Uchwała Nr 14/WZ/2014

Każdy członek koła może zaprosić na polowanie zbiorowe gościa raz w sezonie polowań bezpłatnie. Każdy kolejny gość uiszcza opłatę w wysokości ustalonej przez zarząd. Ustala się że w polowaniu zbiorowym może brać udział maksymalnie 5 gości. Gości zgłaszamy najpóźniej 1 dzień przed polowaniem zbiorowym.

Uchwała Nr 15/WZ/2014

Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd do dofinansowania munduru myśliwskiego w kwocie 200 zł.

Uchwała Nr 16/WZ/2014

Ustala się limit 40 godzin gospodarczych do przepracowania na rzecz koła z możliwością ich zamiany na kwotę pieniężną w przeliczeniu 10 zł za godzinę.

 

 

Uchwały W.Z./2012

Rok 2012/2013                                                                                                                    Uchwała Nr 1/WZ/12

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kole zostaje obniżona o 20% czyli będzie wynosić 80 zł/m-c.

Uchwała Nr 2/WZ/12

Koło będzie pokrywać koszty polowań zbiorowych.

Uchwała Nr 3/WZ/12

Myśliwy zabierający tuszę pozyskanej zwierzyny na użytek własny płaci kwotę wg ceny klasy I jaka obowiązuje w punkcie skupu w dniu pozyskania , pomnożoną przez ilość kg ale nie mniej niż: za tuszę dzika-3 zł/kg, za tuszę sarny-14 zł/kg, za tuszę jelenia-7 zł/kg. Opłaty za pobrane tuszki ptactwa wynoszą 5 zł/szt.

Uchwała Nr 4/WZ/12

Ustala się wartość obecności na przepędzaniu kukurydzy i innych upraw na kwotę 15 zł x 4 h = 60 zł za każdą akcję. W przypadku nieobecności (dopuszcza się zastępstwo) w/w kwotą zostanie obciążone konto myśliwego w kole.

Uchwała Nr 5/WZ/12

W sezonie 2012/13 koło zakupi bażanty celem zasilenia łowiska. Przeznacza się na ten cel z kasy koła kwotę 5 000 zł. Ptaki winny pochodzić z tzw. dzikiej hodowli. Kolegów odpowiedzialnych za sprawy hodowlane i ochronę wyznaczy zarząd koła.

Uchwała Nr 6/WZ/12

Upoważnia się zarząd koła do wystąpienia o odznaczenia łowieckie dla kolegów:
Mik Stanisław – brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
Gorol Piotr – Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego – medal srebrny
Mąkos Mateusz – Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego – medal srebrny

Uchwała Nr 7/WZ/12

Walne Zgromadzenie przyznaje tytuł „Honorowego Członka Koła Łowieckiego Nr 9 KNIEJA w Katowicach” koledze Arkadiuszowi Gorolowi.

Uchwały W.Z./2011

Rok 2011/2012

Uchwała Nr 1/WZ/11

Uchwala się wysokość składki członkowskiej w wysokośći 100 zł. Termin wymagalności składki członkowskiej za trzy kolejne miesiące kwartału, to ostatni dzień kwartału.

Uchwała Nr 2/WZ/11

Wprowadza się zmianę do obecnie obowiązujących „Zasad powadzenia plowań ko mercyjnych oraz pobierania opłat za pozyskaną zwierzynę i zdobyte trofea”,który stanowi załącznik do Uchwały Nr 7/WZ/08. Zmiana dotyczy punktu 2 „Polowanie Zbiorowe” przez dodanie zdania: Z opłat za udział w polowaniu zbiorowym w wysokości 100 zł a także z opłat za pozyskanie zwierzyny zwolnieni są goście będący członkami macierzystymi innych kół łowieckich, zaproszeni przez członków macierzystych naszego koła. Za trofea jelenia byka obowiązują gości opłaty jak przy polowaniu indywidualnym.

Uchwała Nr 3/WZ/11

Upoważnia się zarząd koła do wystąpienia o odznaczenia dla kolegów spełniających kryteria przyznawania odznaczeń: kol. Nier Czesław – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, kol. Krzywoń Janusz – Złoty Medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego.

 

Uchwały W.Z./2010

Rok 2010/2011

Uchwała Nr 1/WZ/10

Podtrzymuje się składkę członkowską  w wysokości 100 zł.

Uchwała Nr 2/WZ/10

Zasady wykonywania polowań komercyjnych obowiązują bez zmian.

Uchwała Nr 3/WZ/10

Upoważnia się zarząd koła do wystąpienia o odznaczenia dla kolegów spełniajacych kryteria przyznawania odznaczeń.

Uchwały Nr 4/WZ/10

Powiększa się Komisję d/s szacowania szkód łowieckich o kolegów: Marcina Mieszczaka i Mateusza Mąkosa. Ustala się ryczałt za dojazdy do miejsc szacowania w wysokości 600 zł dla kazdego z członków komisji.

Uchwała Nr 5/WZ/10

Ustala się miejsca ważenia tusz pobieranej zwierzyny u kolegów: Kuliś Gustaw i Klyta Ewald, oraz w punkcie skupu Koszęcin.

Uchwała Nr 6/WZ/10

Uchwala się „Zasady przyznawania odstrzału na sarny rogacze w roku gospodarczym 2010/2011”.

UchwałaNr 7/WZ/10

Wybrano delegata na  Wojewódzki Zjazd PZŁ w Katowicach kol. Eugeniusza Bałagę a w Częstochowie kol. Arkadiusza Gorola.