Uchwały W.Z./2016

Uchwała Nr. 1 WZ 2016/2017

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Koła oraz sprawozdanie z wykonania budżetu i prac gospodarczych w roku 2015/2016.

Uchwała Nr. 2 WZ 2016/2017

Udziela się absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła za rok gospodarczy 2015/2016.

Uchwała Nr. 3 WZ 2016/2017

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udziela się absolutorium jej członkom za rok gospodarczy 2015/2016

Uchwała Nr.4 WZ 2016/2017

Zatwierdza się plan działalności i budżet koła przewidziany na rok gospodarczy 2016/2017 i upoważnia się Zarząd Koła o podjęcie decyzji odnośnie polowań komercyjnych.

Uchwała Nr. 5 WZ 2016/2017

Zatwierdza się „Zasady wydawania zezwoleń i wykonywania polowania indywidualnego oraz zasady zagospodarowania tusz pozyskanej zwierzyny”.

Uchwała Nr. 6 WZ 2016/2017

Zatwierdza się wprowadzenie od 1.10.2016 roku „Elektronicznej książki pobytu myśliwe-go” (EPI). Książka ta będzie służyć do nauki rejestracji pobytu myśliwych w łowisku. Z chwilą wprowadzenia nowego „Prawa Łowieckiego” w którym ma być dopuszczona do stosowania, stanie się obowiązującą książką.

Uchwała Nr. 7 WZ 2016/2017

Upoważnia się Zarząd do zakupu i zasiedlenia dorosłymi bażantami łowiska w roku go-spodarczym 2016/2017

Uchwała Nr. 8 WZ 2016/2017

Walne Zgromadzenie zwalnia z całej składki członkowskiej do koła w roku gospodarczym 2017/2017 kol. Andrzeja Marchefkę z uwagi na to, że pełni obowiązki strażnika łowieckiego i będzie ochraniał uprawy rolne przed szkodami łowieckimi.

Uchwała Nr. 9 WZ 2016/2017

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do zagospodarowania tusz zwierzyny na potrzeby koła w roku gospodarczym 2016/2017

Uchwała Nr. 10 WZ 2016/2017

Zatwierdza się „Plan prac gospodarczych na rok 2016/2017” i 40 godzin prac gospodar-czych na członka koła ze stawką 15 zł/1roboczogodzinę. Członkowie, którzy zdecydują się wykonać przydzielone prace, poinformują o swojej decyzji kol. Piotra Gorola do 30.04.2016 r. Pozostali wpłacą na konto koła 600 zł w terminie do 30.06.2016 r. Jeżeli wystąpią dodatkowe prace „awaryjne” poza planem, Zarząd Koła rozdzieli je na wszyst-kich członków. Myśliwi którzy nie podejmą się wykonywania dodatkowo przydzielonych prac, zgłoszą swoją decyzję kol. Piotrowi Gorolowi i wpłacą na konto koła kwotę równą ilości godzin potrzebnych na wykonanie prac pomnożoną przez 15,00 zł.

Uchwała Nr. 11 WZ 2016/2017

Upoważnia się Zarząd Koła do ustawienia „obelisku kamiennego” przy „Gawrze” w rewirze Dyrdy, upamiętniającego zmarłych myśliwych naszego koła i leśniczych związanych z leśnictwem Dyrdy.

Uchwała Nr.12 WZ 2016/2017

Zatwierdza się sposób rozliczenia kosztów szacowania szkód łowieckich, polegający na podzieleniu przez łowczego koła kwoty przewidzianej w budżecie na rok 2016/2017 w pozycji „ryczałty samochodowe” pomiędzy kolegów którzy brali udział w szacowaniu szkód . O te kwoty będą oni mieli zmniejszoną składkę członkowską.

Uchwała Nr. 13 WZ 2016/2017

Walne Zgromadzenie zatwierdza miesięczną składkę członkowską do koła w wysokości 85,00 zł czyli 1020 zł na rok z obowiązkiem zapłaty do końca każdego miesiąca roku go-spodarczego. Myśliwi którzy ukończą 70 lat w danym roku kalendarzowym, mają prawo złożyć wniosek do Walnego Zgromadzenia o obniżenie składki w następnym roku gospo-darczym, rozpoczynającym się 1 kwietnia. Maksymalna ulga to 60% składki podstawowej. Termin składania wniosku do sekretarza koła do końca lutego roku gospodarczego. Myśliwi którzy ukończą 70 lat w danym roku kalendarzowym, są obligatoryjnie zwolnieni z prac gospodarczych na rzecz koła od 1 kwietnia w następnym roku gospodarczym. Od- powiedzialny za kontrolę wpłat jest skarbnik koła. Tracą moc dotychczasowe uchwały w sprawie składki do koła.

Uchwała Nr. 14 WZ 2016/2017

Zatwierdza się cennik tusz zwierzyny pobranej na użytek własny. Dzik, jeleń, sarna wg cennika z punktu do którego koło sprzedaje tusze. Ceny podaje łowczy osobie upoważ-nionej do ważenia i wypisywania „protokołów pobrania tusz na użytek własny”. Zając – 50,00 zł/sztukę, pióro – 10,00 zł/sztukę. Należność za pobrane tusze myśliwy obowiązko-wo wpłaca na rachunek koła w terminie 14 dni od daty wystawienia protokołu. Odpowie-dzialny za kontrolę wpłat skarbnik koła. Tracą moc dotychczasowe uchwały w sprawie zapłaty za tusze pobrane na użytek własny.

Uchwała Nr. 15 WZ 2016/2017

Walne Zgromadzenie zatwierdza wniosek Zarządu Koła o przyznanie odznaczeń:              1.Drabik Wojciech – Srebrny  „Medal za Zasługi Dla Łowiectwa Śląskiego”                           2.Duda Dariusz     – Brązowy „Medal Zasługi Łowieckiej”                                                     3.Fira Marek           – Srebrny „Medal za Zasługi Dla Łowiectwa Śląskiego”                          4.Mąkos Mateusz   – Srebrny „Medal za Zasługi Dla Łowiectwa Śląskiego”                          5.Nier Czesław       – Złoty      „Medal za Zasługi Dla Łowiectwa Śląskiego”

Uchwała Nr. 16 WZ 2016/2017

W sezonie 2016/2017 Zarząd Koła wyznacza dzień 04.06.2016 jako dzień prac gospo-darczych. Obecność w tym dniu jest obowiązkowa dla wszystkich myśliwych którzy nie ukończyli 70 lat.