Uchwały W.Z./2017

Uchwała Nr. 1 WZ 2017/2018

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu Koła, z wykonania budżetu, rozliczenie finansowe i rozliczenie z prac gospodarczych w roku 2017/2018.

Uchwała Nr. 2 WZ 2017/2018

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła za rok gospodarczy 2017/2018.

Uchwała Nr.3 WZ 2017/2018

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udziela absolutorium jej członkom za rok gospodarczy 2017/2018.

Uchwała Nr.4 WZ 2017/2018

Zostaje zatwierdzona składka członkowska do koła w roku gospodarczym 2017/2018 w kwocie 70,00 zł miesięcznie.

Uchwała Nr.5 WZ 2017/2018

Zostaje zatwierdzona  miesięczna składka 15,00 zł na organizację polowań zbiorowych, wpłacana na na konto pomocnicze koła. Koszty polowań to: posiłek, naganka, sygnalista i transport. Koszty nie mogą przekroczyć wpływów ze składki. Całą należność z tego tytułu (180,00 zł) należy wpłacić do 30 września 2017 roku.

Uchwała Nr. 6 WZ 2017/2018

W „Zasadach wydawania zezwoleń i wykonywania polowania indywidualnego oraz zasa-dach zagospodarowania tusz pozyskanej zwierzyny”,  rozszerza się zakres wykonywania polowania indywidualnego o „indywidualne polowanie z psami na bażanty”.

Uchwała Nr 7 WZ 2017/2018

Upoważnia się Zarząd Koła do zakupu i zasiedlenia łowiska w roku gospodarczym 2017/2018 zwierzyną drobną.

Uchwała Nr. 8 WZ 2017/2018

Walne Zgromadzenie zwalnia z całej składki członkowskiej do koła w roku gospodarczym 2017/2018 kol. Andrzeja Marchefkę z uwagi na to, że będzie pełnił obowiązki strażnika łowieckiego i ochraniał uprawy rolne przed szkodami łowieckimi.

Uchwała Nr. 9 WZ 2017/2018

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do zagospodarowania tusz zwierzyny na potrzeby koła w roku gospodarczym 2017/2018.

Uchwała Nr. 10 WZ 2017/2018

Zatwierdza się sposób rozliczania kosztów szacowania szkód łowieckich. Koledzy szacu-jący szkody będą mieli zmniejszoną w roku gospodarczym 2017/2018 składkę członkows-ką do koła o kwotę ustaloną przez łowczego.

Uchwała Nr. 11 WZ 2017/2018

Zatwierdza się sposób wykonywania i rozliczania prac gospodarczych w roku 2017/2018. Zarząd Koła ustali zakres i dokona wyceny tych prac. Wszyscy członkowie koła, z wyjąt-kiem kolegów zwolnionych przez WZ z prac gospodarczych, wpłacają składkę 600,00 zł na konto „prace gospodarcze” do 30 czerwca 2017 roku. Łowczy w porozumieniu z zastępcą zlecają wykonanie wycenionych prac w pierwszej kolejności chętnym członkom koła, a jeżeli brak chętnych zlecają wykonanie osobom spoza koła. Wykonawca, po za-twierdzeniu wykonania prac przez łowczego lub zastępcę, otrzymuje zapłatę należnej kwoty. Wypłaty za prace gospodarcze nie mogą przekraczać planowanych wpływów z tego tytułu. Środki nie wykorzystane przechodzą na następny rok gospodarczy. Kontrola rozliczenie konta „prace gospodarcze” przeprowadzi Komisja Rewizyjna i ocenę wykona-nia uchwały przedstawi Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwała Nr. 12 WZ 2017/2018

Walne Zgromadzenie zatwierdza wniosek Zarządu Koła o przyznanie kol. Piotrowi Gorolowi brązowego „Medalu za Zasługi Dla Łowiectwa Śląskiego”.