Uchwały W.Z./2018

Uchwała nr WZ 1/2018/19

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Koła oraz wykonania budżetu, rozliczenie finansowe i sprawozdanie z wykonania prac gospodarczych i polowań zbiorowych w roku 2017/18.

Uchwała nr WZ 2/2018/19

Udziela absolutorium członkom Zarządu Koła : Prezesowi, Łowczemu, Skarbnikowi. Sekretarzowi, zastępcy Łowczego i Członkowi Zarządu za rok 2017/18.

Uchwała nr WZ 3/2018/19

Zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udziela absolutorium jej członkom za rok 2017/18

Uchwała nr WZ 4/2018/19

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do zakupów i zlecania prac na rzecz koła do kwoty o 10% więcej niż planowane wydatki w budżecie na ro gospodarczy i do prze-sunięć między pozycjami wydatków z wyłączeniem zapłaty za szkody łowieckie.

Uchwała nr WZ 5/2018/19

Zatwierdza sposób wykonywania i rozliczania prac gospodarczych. Zarząd Koła zaplanuje prace gospodarcze na rok 2018/19 i określi ich koszt. Łowczy razem z z zastępcą łow-czego zlecają wykonanie prac gospodarczych w pierwszej kolejności członkom koła, jeśli będzie brak chętnych zlecą wykonanie osobom z poza członków koła. Rozliczenie wyko-nanych prac na druku „Protokół z czynności gospodarczych nr…” (zał.1). Odpowiedzialny za rozliczenie prac gospodarczych Łowczy Koła. Rozliczenie kosztów polowań zbioro-wych na druku ” Sprawozdanie nr…. z polowania zbiorowego” (zał.2). Odpowiedzialny za rozliczenie polowań zbiorowych Łowczy Koła.

Uchwała nr WZ 6/2018/19

Ustala się wysokość składek:                                                                                                   – składka do koła w roku gospodarczym 2018/19 – 70,00 zł miesięcznie                               – składka na polowanie zbiorowe – 15,00 zł miesięcznie, płatna do 30.09. 2018 r.                 – składka na prace gospodarcze – 600 zł rocznie, płatna do 30.05.2018 r. Wpłacają wszyscy z wyjątkiem zwolnionych. Za prace wykonane skarbnik dokona zwrotu wpłaty jeżeli członek nie ma zobowiązań wobec koła.                                                                  Niedokonanie wpłat w w/w terminach skutkuje nie wydaniem lub wstrzymaniem przez Łowczego Koła „Upoważnienia na wykonywanie polowania indywidualnego”.

Uchwała nr WZ 7/2018/19

Koledzy, którzy ukończyli 80 lat są zwolnieni obligatoryjnie z opłat do koła:                            – składki                                                                                                                                     – z prac i opłat na prace gospodarcze  Zwolnienia z w/w opłat obowiązuje w następnym roku gospodarczym po roku kalendarzowym w którym członek koła ukończył 80 lat.

Uchwała nr WZ 8/2018/19

Koledzy, którzy ukończyli 70 lat są zwolnieni obligatoryjnie:                                                   – z prac i opłat na prace gospodarcze                                                                                     – składki do koła w wysokości 60%                                                                                  Zwolnienie z w/w opłat obowiązuje w następnym roku gospodarczym po roku kalendarzowym w którym członek koła ukończył 70 lat.

Uchwała nr WZ 9/2018/19

Zakup chłodni o wymiarach zewnętrznych 2m x 2m i ustawienie na posesji kol. Andrzeja Marchefki, Rudnik Mały, ul. Graniczna 6. Koszt 15 000,00 zł.

Uchwała nr WZ 10/2018/19

Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd do zakupu bażantów i kuropatw w roku gospodarczym 2018/19.

Uchwała nr WZ 11/2018/19

Zwolnienie z składki do koła za rok gospodarczy 2018/19 kol. Mąkosa Mateusza, Krzemińskiego Adama za szacowanie szkód łowieckich e roku 2017/18.

Uchwała nr WZ 12/2018/19

Zwolnienie z 50% składki do koła za rok gospodarczy 2018/19 kol. Nier Czesława, Gorola Piotra za szacowanie szkód łowieckich w roku 2017/18.

Uchwała nr WZ 13/2018/19

Zwolnienie z prac gospodarczych za rok 2018/19 kol. Andrzeja Marchefka za udostępnienie lokalu na archiwum koła, udostępnienie placu pod chłodnię w Rudniku Małym, ul. Graniczna 6 oraz jej bieżącą obsługę i utrzymanie.

Uchwała nr WZ 14/2018/19

Koledzy którzy uczą się w szkole średniej lub studiują na studiach dziennych i nie ukończyli 25 roku życia otrzymują 50% ulgi składki do koła.Zwolnienie z w/w opłaty następuje na podstawie oświadczenia zainteresowanego.

Uchwała nr WZ 15/2018/19

Powołanie komitetu organizacyjnego obchodów 65-lecia koła w 2019 r. w składzie: Eugeniusz Bałaga, Janusz Krzywoń, Marcin Ziora, Piotr Paszkowski.

Uchwała nr WZ 16/2018/19

Ustala się zasady nadawania „Honorowego członka koła” (zał. 3).

Uchwała nr WZ 17/2018/19

Nadanie „Honorowego członka koła” kol. Kuś Stanisław.

Uchwała nr WZ 18/2018/19

Powołanie ” Komisji szkód łowieckich” w składzie: Czesław Nier – przewodniczący, Gorol Piotr – członek, Mąkos Mateusz – członek, Krzemiński Adam – członek.

Uchwała nr WZ 19/2018/19

Zmiana składu „Komisji tradycji i kultury łowieckiej”. Nowy skład: Janusz Krzywoń – przewodniczący, Paweł Wójcik – członek, Roman Hasiński – członek.

Uchwała nr WZ 20/2018/19

Myśliwy pozyskujacy drapieżnika zostaje zwolniony z opłat za tusze zwierzyny drobnej. Za 1 szt. drapieżnika – 1 szt. zwierzyny drobnej.Każdy kto pozyska w roku gospodarczym       3 szt. drapieżników na polowaniu indywidualnym otrzyma dodatkowy odstrzał indywidualny na bażanta. Wszystkie uchwały dotyczące pozyskania drapieżników które dotychczas obowiązywały tracą ważność.

Uchwała nr WZ 21/2018/19

Polowania indywidualne na bażanty mogą odbywać się w soboty i niedzielę z wyłączeniem dni kiedy są zaplanowane polowania zbiorowe na bażanty wraz z jednym dniem je poprzedzającym.

Uchwała nr WZ 22/2018/19

Zarząd koła może w każdym roku gospodarczym przeznaczyć na polowania komercyjne maksymalnie 50% rogaczy zaplanowanych do pozyskania w rocznym planie łowieckim.

Uchwała nr WZ 23/2018/19

Jeśli w punkcie skupu cena 1 kg tuszy dzika w I klasie będzie niższa niż 5 zł, myśliwy nie pobierający tuszy na użytek własny ma obowiązek dostarczyć tuszę do chłodni koła która będzie znajdowała się na posesji kolegi strażnika Andrzeja Marchefki w Rudniku Małym.

Uchwała nr WZ 24/2018/19

Odstrzały indywidualne na samce zwierzyny płowej będą wydawane przez zarząd koła uwzględniając wniesiony wkład pracy na rzecz koła oraz stopień realizacji rocznego planu łowieckiego.

Uchwała nr WZ 25/2018/19

Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd do zagospodarowania tusz zwierzyny na potrzeby koła.

Uchwała nr WZ 26/2018/19

Na polowaniu zbiorowym może być łącznie troje gości zaproszonych przez zarząd i członków koła. Każdy członek koła może zaprosić na polowanie zbiorowe w roku gospodarczym 2018/19 jednego gościa.

Uchwała nr WZ 27/2018/19

Walne Zgromadzenie zatwierdza wniosek zarządu o przyznanie odznaczeń:                    1. Nier Czesław – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej                                                              2. Drabik Wojciech – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Uchwała nr WZ 28/2018/19

Walne Zgromadzenie zwalnia kolegę Grzegorza Falkusa z należności finansowych względem koła.