Uchwały 2012

Rok 2012/2013                                                                                                                    Uchwała Nr 1/WZ/12

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kole zostaje obniżona o 20% czyli będzie wynosić 80 zł/m-c.

Uchwała Nr 2/WZ/12

Koło będzie pokrywać koszty polowań zbiorowych.

Uchwała Nr 3/WZ/12

Myśliwy zabierający tuszę pozyskanej zwierzyny na użytek własny płaci kwotę wg ceny klasy I jaka obowiązuje w punkcie skupu w dniu pozyskania , pomnożoną przez ilość kg ale nie mniej niż: za tuszę dzika-3 zł/kg, za tuszę sarny-14 zł/kg, za tuszę jelenia-7 zł/kg. Opłaty za pobrane tuszki ptactwa wynoszą 5 zł/szt.

Uchwała Nr 4/WZ/12

Ustala się wartość obecności na przepędzaniu kukurydzy i innych upraw na kwotę 15 zł x 4 h = 60 zł za każdą akcję. W przypadku nieobecności (dopuszcza się zastępstwo) w/w kwotą zostanie obciążone konto myśliwego w kole.

Uchwała Nr 5/WZ/12

W sezonie 2012/13 koło zakupi bażanty celem zasilenia łowiska. Przeznacza się na ten cel z kasy koła kwotę 5 000 zł. Ptaki winny pochodzić z tzw. dzikiej hodowli. Kolegów odpowiedzialnych za sprawy hodowlane i ochronę wyznaczy zarząd koła.

Uchwała Nr 6/WZ/12

Upoważnia się zarząd koła do wystąpienia o odznaczenia łowieckie dla kolegów:
Mik Stanisław – brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
Gorol Piotr – Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego – medal srebrny
Mąkos Mateusz – Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego – medal srebrny

Uchwała Nr 7/WZ/12

Walne Zgromadzenie przyznaje tytuł „Honorowego Członka Koła Łowieckiego Nr 9 KNIEJA w Katowicach” koledze Arkadiuszowi Gorolowi.

Uchwała Nr 8/WZ/12

Ustala się zasady przyznawania „Upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego” na odstrzał samców zwierzyny płowej. Upoważnienia będą w pierwszej kolejności przyznawane kolegom, którzy nie pozyskali rogaczy (dot. odstrzałów rogaczy) i jeleni byków (dot. odstrzału byków) w poprzednim sezonie. Pozostałym kolegom upoważnienie w omawianych przypadkach w sytuacji nie wykonania planu odstrzału wydane będzie w terminie: sarna rogacz od 01. VIII. i jeleń byk od 10.IX.

Uchwała Nr 9/WZ/12

Wprowadza się  zmiany w obowiązujących „Zasadach wykonywania polowań indywidualnych zatwierdzonych Uchwałą Nr 7/WZ/06 z dnia 29.04.2006 r.         Szczegóły zmian zostały przekazane wszystkim zainteresowanym drogą pocztową.