Uchwały W.Z./2013

Uchwała Nr 1/WZ/2013

Zatwierdza się sprawozdania z działalności zarządu koła oraz sprawozdania z wykonania budżetu i prac gospodarczych w roku 2012/2013

Uchwała Nr 2/WZ/2013

Udziela się absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła za rok gospodarczy 2012/2013 tj. prezesowi, łowczemu, z-cy łowczego, sekretarzowi i skarbnikowi.

Uchwała Nr 3/WZ/2013

Zatwierdza się plan działalności i budżet koła przewidziany na rok gospodarczy 2013/2014.

Uchwała Nr 4/WZ/2013

Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej i udziela się absolutorium jej członkom za rok gospodarczy 2012/2013

Uchwała Nr 5/WZ/2013

Zmienia się adres siedziby Koła Łowieckiego Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach. Dotychczasowy adres: Koło Łowieckie Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach                                     ul. Mroźna 12, 40-318 Katowice zostaje zmieniony na: Koło Łowieckie Nr 9 w Katowicach ul. Zwycięstwa 2, 41-103 Siemianowice Śląskie.

Uchwała Nr 6/WZ/2013

Zatwierdza się sposób wykorzystania gruntu o powierzchni 5,46 ha, wydzierżawionego umową nr 1/ dzierżawa gr. rol./2012 z 22 sierpnia 2012 r. z Nadleśnictwem Koszęcin i usytuowanego w Leśnictwie Dyrdy, wyłącznie na prowadzenie działalności rolniczej w szczególności w zakresie produkcji roślinnej oraz korzystania z użytków zielonych. Przychody uzyskane z działalności rolniczej zostaną przeznaczone na poprawę warun-ków bytowania zwierzyny grubej.

Uchwała Nr 7/WZ/2013

Zatwierdza się sposób wykorzystania stawu rybnego (staw bartowski) o powierzchni 3,66 ha, wydzierżawionego umową nr 5/dzierżawa stawu/2012 z 22 sierpnia 2012 r. z Nadleśnictwem Koszęcin i usytuowanego w Leśnictwie Dyrdy, wyłącznie do celów hodowli ryb oraz jako ostoję dla dzikiego ptactwa łownego.

Uchwała Nr 8/WZ/2013

Powołuje się skład pocztu sztandarowego Koła Łowieckiego Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach w składzie: Eugeniusz Bałaga, Gorol Piotr, Mieszczak Marcin, Mąkos Mateusz i Wójcik Paweł. W związku z powyższym traci moc uchwała walnego zgromadzenia z 10 maja 2003 roku.

Uchwała Nr 9/WZ/2013

Zobowiązuje sie zarząd koła do zakupu w sezonie 2013/2014 dorosłych bazantów w ilości 100 szt. z hodowli prowadzonej „na dziko” do wsiedlenia wiosną 2014 r. Przy zakupie zachować proporcję 1 kogut na 4 kury.

Uchwała Nr 10/WZ/2013

Wszyscy członkowie, którzy dokonają w roku gospodarczym 2013/2014 odstrzału drapieżnika na terenie naszego obwodu łowieckiego i przedstawią łowczemu dowód pozyskania, otrzymaja premię w wysokości 20 zł za każda strzeloną sztukę. Jednocześnie pozostali członkowie są zobowiązani do wpłacenia na rzecz koła kwoty      1 zł (jeden złoty) za każdego drapieżnika, którego dowód pozyskania został zaakceptowany przez łowczego.

Uchwała Nr 11/WZ/2013

Zatwierdza się „Plan prac gospodarczych na rok 2013/2014”.

Uchwała Nr 12/WZ/2013

Przeznacza się kwotę 500 zł (pięćset złotych) jako zwrot kosztów podróży służbowych zarządu koła.